Rachunek „Start-Up”

Korzyści

Zaczynasz swój biznes? Od niedawna prowadzisz działalność gospodarczą?
Załóż Rachunek „Start-Up”!
Z nami lepszy start!


Rachunek bieżący i/lub pomocniczy służący do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku. Rachunek może być prowadzony w złotych lub w walucie: euro (EUR), dolar (USD) lub funt brytyjski (GBP).

Przez okres 36 miesięcy od dnia założenia rachunku:

 • otwarcie i prowadzenie – 0 zł,
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe – 0 zł,
 • aktywacja i korzystanie z bankowości internetowej – 0 zł,
 • użytkowanie karty – 0 zł.

Konto przeznaczone dla posiadających status rezydenta przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy zarejestrowali ją w okresie do 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku:

 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody.
Usługi i produkty dołączone do rachunku:
 • karta płatnicza (rachunek w złotych)
 • Internet Banking (dla małych przedsiębiorstw),
 • Internet Banking dla Firm (dla małych i średnich przedsiębiorstw),
 • Home Banking (dla dużych przedsiębiorstw),
 • SMS Banking,
 • Bankofon,
 • telefoniczna informacja na hasło,
 • polecenia przelewu,
 • polecenia zapłaty i zlecenia stałe (rachunek w złotych)
 • doładowania telefonu komórkowego (pre-paid)
 • płatności masowe, wpłaty do wrzutni nocnej i wpłaty w zamkniętej formie (rachunek w złotych),
 • przelewy dewizowe,
 • autowypłata.

Korzyści z posiadania rachunku:

 • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach, bez kosztów przewalutowań,
 • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
 • wygodny sposób przeprowadzania zagranicznych rozliczeń pieniężnych,
 • usprawnienie pracy, dzięki możliwości obsługi rachunku poprzez bankowość elektroniczną.

Wymagane dokumenty

Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego przez:

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej;
 • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń o ile prowadzą działalność gospodarczą:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • statut stowarzyszenia;
 • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

Spółki prawa handlowego:

 • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
 • umowa spółki lub statut;
 • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-10 obowiązuje od godziny: 14:00
1 EUR4.1617
1 USD3.6442
1 CHF3.6610
1 GBP4.5948
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 3M 1,72
więcej