Rachunek "Start-Up"

 • Zaczynasz swój biznes? Od niedawna prowadzisz działalność gospodarczą?
  Załóż Rachunek „Start-Up”!
  Z nami lepszy start!


  Rachunek bieżący i/lub pomocniczy służący do gromadzenia środków, przeprowadzania gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń krajowych i zagranicznych. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej lub gotówkowej w jednostce Banku. Rachunek może być prowadzony w złotych lub w walucie: euro (EUR), dolar (USD) lub funt brytyjski (GBP).

  Przez okres 36 miesięcy od dnia założenia rachunku:

  • otwarcie i prowadzenie – 0 zł,
  • wpłaty i wypłaty gotówkowe – 0 zł,
  • aktywacja i korzystanie z bankowości internetowej – 0 zł,
  • użytkowanie karty – 0 zł.

  Konto przeznaczone dla posiadających status rezydenta przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą lub przedsiębiorców, którzy zarejestrowali ją w okresie do 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku:

  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki prowadzą działalność gospodarczą,
  • osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które indywidualnie lub w formie spółki wykonują wolne zawody.
  Usługi i produkty dołączone do rachunku:
  • karta płatnicza (rachunek w złotych)
  • Internet Banking (dla małych przedsiębiorstw),
  • Internet Banking dla Firm (dla małych i średnich przedsiębiorstw),
  • SMS Banking,
  • Bankofon,
  • telefoniczna informacja na hasło,
  • polecenia przelewu,
  • polecenia zapłaty i zlecenia stałe (rachunek w złotych)
  • doładowania telefonu komórkowego (pre-paid)
  • płatności masowe, wpłaty do wrzutni nocnej i wpłaty w zamkniętej formie (rachunek w złotych),
  • przelewy dewizowe,
  • autowypłata.

  Korzyści z posiadania rachunku:

  • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach, bez kosztów przewalutowań,
  • bezpieczeństwo przechowywanych środków pieniężnych,
  • wygodny sposób przeprowadzania zagranicznych rozliczeń pieniężnych,
  • usprawnienie pracy, dzięki możliwości obsługi rachunku poprzez bankowość elektroniczną.
 • Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bieżącego przez:

  Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub potwierdzenie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
  • umowa spółki (rejestracja w Urzędzie Skarbowym) – w przypadku spółki cywilnej;
  • pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki cywilnej lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcza, o ile dane te nie wynikają z wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

  Stowarzyszenia i związki stowarzyszeń o ile prowadzą działalność gospodarczą:

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • statut stowarzyszenia;
  • dokumenty wskazujące osoby uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych;

  Spółki prawa handlowego:

  • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • umowa spółki lub statut;
  • nominacje lub pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki, o ile dane te nie wynikają z rejestru.